sábado, 22 de febrero de 2014

PICASSO AND ME. PART II

After Christmas holiday we continued the project based on portraits. But this time introducing a new artist: Pablo Picasso.

Children met Picasso with a PPT that we adapted: PICASSO'S PPTThen in big group we made an observation of different cubist portraits. I focused on the importance of the different directions of both sides of the face, one part looks at the front and the other is the face profile.

Després del Nadal continuarem amb el projecte basat en els retrats. Però aquest cop introduint un nou artista: en Pablo Picasso.

L'alumnat va conèixer l'artista a través un PPT :  PICASSO'S PPT

Després en gran grup varem observar diferents retrats cubistes. Els vaig fer fixar-se en la importància que en Picasso li donava a les diferents direccions de la cara, una part mira al front i l'altra està de perfil.

 
Then, we compared real and cubism portraits: colours, shapes...  

This time 1st graders were going to do their portraits inspired by Picasso. First they drew their parts of the face in small pieces of coloured paper. The activity was a kind of Picture Dictation. I gave them some instructions like: Draw a big eye, draw a small ear...

Més tard, compararem retrats reals i cubistes: els colors, les formes...

Aquesta vegada l'alumnat de 1r anaven a fer els seus propis retrats inspirats per en Picasso. Primer, pintaren parts de la cara en petits retalls de cartolina de colors. Aquesta activitat va ser un dictat pictòric. Jo els hi donava instruccions com: Dibuixa un gran ull, dibuixa una orella petita...


 Then, pupils use wax crayons to colour a template of a face that I drew previously.

Seguidament, els alumnes acoloriren amb ceres toves una plantilla que jo havia preparat on la meitat de la cara mira al fron i l'altra de perfil.


Finally, children stick their parts of their face with glue. 

Here are their final productions!
 

Finalment, els nens i les nenes varen enganxar les parts de la cara amb pega.

I aquí teniu el resultat final!


PICASSO AND ME. PART I

Some weeks before Christmas 1st graders worked on realistic self-portraits. First of all they were introduced on the concept of portrait giving similarities with photos.

I showed them some famous people and artists photos and we compared them with portraits.


Unes setmanes abans de Nadal els alumnes de 1r treballaren en els seus autorretrats. Primer de tot es va introduir el concepte de retrat portant alguns exemples i comparant-los amb fotografies.

Els hi vaig mostrar alguns retrats de personatges populars i de pintors coneguts perquè els poguessin comparar amb fotografies.
With this window we observed each part of the face and children said what they could see.

Amb aquesta finestra varem anar observant poc a poc les diferents parts de la cara.

I brought some mirrors to the class for them to look at their faces. I think that this activity is very important for them to be conscious of how do they look like.
After the introduction of portrait concept they started drawing themselves. Two essential things that I was sure about the development of drawing their faces were symmetry and realism. So, I decided to give them very clear instruction during the process. 

Els nens i nenes es varen estar mirant en diferents miralls prestant atenció a les formes de les seves cares. Considero que aquesta activitat és prou important ja que han de ser conscients de com són per desenvolupar l'autoconcepte. 
Hi ha dos continguts els quals estava ben segura que volia que es treballessin durant aquesta activitat: la simetria i el realisme. Així doncs, vaig decidir donar instruccions molt clares mentres dibuixaven les seves cares.


http://artsmudge.com/2012/05/how-to-draw-proportional-self-portraits-with-kids/

 I found these instructions in a blog and I adapted the language for my pupils' level:

1. Place your hand on the paper.

2. Draw 2 dots.

3. Connect with a face (square, oval, round).

4. Draw an horizontal and a vertical dotted line.

5. Draw eyes, eyebrows and eyelashes on top of the dotted line.

6. Draw the nose in the middle of the eyes under the dotted line.

7. Draw the mouth under your nose.

8. The ears start at the eyebrow and end at the nose.

9. Draw the hair.

10. Trace the portrait with a black crayon.

11. Colour with crayons.

Les instruccions que es mostren dalt estan adaptades a partir d'unes altres que vaig trobar en el blog: http://artsmudge.com/2012/05/how-to-draw-proportional-self-portraits-with-kids/


Helped by Justin, our English interaction helper, pictures and gestures children were able to undestand all our instructions and this are their awesome results:

*VERY SOON YOU COULD SEE THEIR PORTRAITS!!!

Amb l'ajuda d'en Justin, el nostre auxiliar de conversa, imatges, gestos...els alumnes varen ser capaços de comprendre les nostres instruccions i aquí teniu els seus meravellosos resultats*

MOLT AVIAT PODREU VEURE ELS SEUS AUTORRETRATS!!!