jueves, 22 de agosto de 2013

ART TIMELINE

This year I would like to start an Art Timeline Project implying all the groups which are learning Art in English. Surfing the net I have seen plenty of examples, all of them very interesting and I am sure that they will help us buiding our own Sa Bodega Art Timeline. I have tried to summarize the most important History Art Movements and their artists in the Timeline I expect my pupils to produce... someday! Aquest curs m'agradaria iniciar un projecte de Línia del Temps relacionada amb l'art implicant a tots el grups que aprendran Art en anglès. Navegant per Internet he vist molt bons exemples, tots ells molt interessants, estic ben segura de que ens podran ajudar a elaborar la nostra línia del temps d'artística de Sa Bodega. He intentat resumir els moviments artístics més importants i els seus artistes en la línia del temps que espero que el meu alumnat pugui produir algun dia!
CAVE PAINTING 30000-8000 BCE

EGYPTIAN ART 3200-1070 BCE

ANCIENT GREECE 1000 BCE

RENAISSANCE 1400-1600 AD
-Da Vinci
-Michelangelo
-Van Eyck

BAROQUE 1600-1700 AD
-Rembrandt
-Velazquez

IMPRESSIONISM 1870-1890 AD
-Degas
-Renoir
-Manet

POINTILLISM 1880-1900 AD

POST-IMPRESSIONISM/EXPRESSIONISM 1885-1905 AD
-Gauguin
-Cezanne

ART NOUVEAU 1890-1905 AD
-Klimt 1
-Klimt 2
-Klimt 3
-Klimt 4
-Gaudi

FAUVISM 1900-1920 AD
-Matisse

CUBISM 1907-1914 AD
-Picasso 4 

NEOPLASTICISM: DE STIJL 1917-1920s AD

SURREALISM 1924-1930s AD
-Dalí

ABSTRACT EXPRESSIONISM 1945-1960 AD
-Kandinsky 1905-1925 AD
-Kandinsky 2
-Kandinsky 3
-Kandinsky 4

KINETIC ART 1950-1960s AD
-Calder

POP ART 1960s ADmartes, 6 de agosto de 2013

ART CLASSROOM MANAGEMENT. GESTIONEM LA CLASSE D'ART.

We are already halfway through our summer holiday and suddenly some ideas about how I would like my Art lessons to be next year start popping up. A huge number of authors, movements, techniques, projects, materials... invade myself.

But... before getting dirty and transform ourselves into the little artists we want to be we need to create an environment where everybody feels cozy letting our imagination fly without fears and stress.

How can we create this friendly environment?

-Agreeing rules.
-Assigning tasks and jobs' helpers.
-Making up collaborative groups.
-Expressing our new school year wishes.
-Decorating the room.
-Organizing materials.


Estem a l'equador de les vacances d'estiu i ja comencen a aparèixer en el meu cap algunes idees de com m'agradaria que fossin les classes d'Art del proper curs. Infinitat d'autors, moviments, tècniques, projectes, materials, m'envaeixen.

Però...abans d'embrutar-nos les mans i convertir-nos en els petits artistes que estem desitjant ser hem de crear un atmosfera en què tothom es senti còmode per deixar volar la nostra imaginació sense pors, tensions. 


Com podem crear aquesta atmosfera?

-Pactant normes.
-Designant tasques i encarregats.

-Formant grups cooperatius.
-Expressant els nostres desitjos pel nou curs.
-Decorant l'aula.
-Organitzant els materials.