sábado, 26 de octubre de 2013

FUN WITH MONDRIAN

Two of the most important aspects in Piet Mondrian's artworks are lines and primary colours that is the reason why I have chosen him to be the first artist of the year. Children consolidated their first knowledges about these concepts meeting this famous artist.

Un dels aspectes més importants en l'obra de Piet Mondrian són les línies rectes i els colors primaris, aquesta és la raó per la qual l'he triat per ser el primer artista de l'any. Els nens i nenes consolidaren els seus primers coneixements sobre aquests conceptes coneguent a aquest famós artista.


As a warm up I did a brief introduction of the artist with a Power Point presentation. Children could see a Mondrian's photo and speak about what could they see in his paintings: straight lines, rectangles, squares, red, yellow, blue...

Com a activitat prèvia els hi vaig fer una petita introducció de l'artista amb una presentació Power Point amb el llenguatge adaptat al seu nivell. Els alumnes varen poder veure una foto de l'artista i parlaren del que es veia a les seves obres: línies rectes, rectangles, quadrats, vermell, groc, blau...

 Materials they needed:                                                         Materials necessaris:
-A3 white paper                                                                  -paper blanc A3
-Black cardboard (lines)                                                      -cartolina negra (línies)
-ruler                                                                                   -regla
-pencil                                                                                 -llapis
-red, blue and yellow cardboard                                          -cartolina vermella, blava i groga.
-scissors                                                                              -tissores
-glue                                                                                    -barra de pega

   

1. Draw black straight lines with a pencil and a ruler.   2.  Cut out the lines with scissors
1. Dibuixar línies rectes en negre amb llapis i regla.        2. Retallar les línies amb les tissores.


  

3. Think up a lines composition.                                    4. Stick the lines on the paper.
3. Inventar una composició amb les línies.                        4. Enganxar les línies al paper.  
   

5. Cut out rectangles and squares and stick them on some areas creating contrast (measuring with a ruler or using other strategies).
5. Retallar rectangles i quadrats i enganxar-los en algunes zones creant contrast (mesurar amb un regla o emprant altres estratègies).
* First graders used plasticine to fill in areas on their productions.
*Els alumnes de primer empraren plastilina per omplir els espais de la seva producció.COLOURS AND LINES

We dedicated the first Art lessons of this new school year to lines and colour. On the first lesson children learnt how to draw different types of lines: wavy, curvy, zig-zag, dotted, straight... We played an action game using our bodies to acquire lines vocabulary and at the end they use their imagination to draw an abstract artwork using all types of lines they know. 

Hem dedicat les primeres sessions d'art del curs a la línia i el color. Els nens i les nenes han après com dibuixar els diferents tipus de línies: ondulades, curves, en zig-zag, punts, rectes... Jugàrem a un joc d'acció amb els nostres cossos per començar a adquirir el vocabulari específic de l'àrea. Més tard, dibuixaren les línies que havíen après per produir un dibuix abstracte.

Different Types of Lines (writing center, fine motor, laminate and trace with shaving cream) | best from pinterest
                        

On the second lesson students had to solve a problem. I asked them to paint a rainbow but we only had yellow, red and blue paint. Children started to make hypothesis of  how can they get the rest of the colours. All of them thought that mixing colours would be a great idea, so they tried it out... And it worked!

A la segona sessió, els alumnes varen haver de resoldre un problema: pintar un arc de Sant Martí però només ens quedava pintura groga, vermella i blava. Els nens i nenes començaren a fer hipòtesis per veure com podíen aconseguir la resta de colors. Tots i totes pensaren que barrejar colors seria una molt bona idea, així que ens posarem a experimentar... I va funcionar!


Kira's Crafty Life Blog: Art Lesson with Little Kids: Color Mixing Chart Placemat
They painted a similar mixing colour chart as the one you can see above.
Pintaren un gràfic de mescla de colors similar al que es veu dalt.
                                               

cotton ball paint a rainbow, color mixing activity

At the end of the lesson they got all the colours to pint their awesome rainbows!
Al final de la sessió ja tenien tots els colors necessaris per pintar els seus espectaculars arcs de Sant Martí!