domingo, 17 de noviembre de 2013

KLIMT'S TREE OF LIFE

This week 1st graders have finished their Trees of Life. They have been observing all the different symbols that Gustav Klimt painted in his tree.
I divided the painting in 4 parts and children said all that they could see: 


GREEN TRIANGLES, CIRCLES, EYES, A BROWN BIRD, STARS, FLOWERS...

After the observation of the 4 parts we joined them and they realized that it was a beautiful and special tree: The Tree of Life by Gustav Klimt.


 Aquesta setmana els alumnes de 1r han acabat els seus Arbres de la vida. Han estat observant els diferents símbols que en Gustav Klimt va pintar al seu arbre.
Vaig dividir el quadre en 4 parts i les varem anar observant per separat. Els nens i nenes anaven dient tot el que veien:

TRIANGLES VERDS, CERCLES, ULLS, UN OCELL, ESTRELLES, FLORS...

Després d'estar una estona observant varem juntar les quatre parts i va aprèixer un arbre molt peculiar a la vegada que preciós: L'arbre de la vida d'en Gustav Klimt.
Children looked at the curvy branches that formed spirals. So we played drawing spiral branches in the air.


Els nens i nenes es varen adonar que les branques eren corbes i que formaven unes formes com caragols anomenades espirals. Així que ens varem divertir dibuixant espirals grans, petites i mitjanes a l'aire.
 


 
Then, they started the project drawing the tree with soft wax crayons on an A3 yellow cardboard paper. First they drew a line for the ground, second they drew the trunk and third the curvy branches with the spirals at the end.

 Després, varen començar el projecte dibuixant l'arbre amb ceres toves damunt un A3 de cartolina groga. Primer dibuixaren una línia horitzontal per fer el terra, segon el tronc i tercer les branques corbes amb les espirals al final. At the end of the first lesson they coloured the tree mixing brown, red, yellow and orange. These four colours are the ones they decided to use in order to imitate the artist's original painting.

Al final de la sessió varen pintar els arbres mesclant marró, vermell, groc i taronja. Aquests colors són els que ells i elles decidiren usar per imitar l'obra oroginal de l'artista.

During the second lesson children decorated their Trees of Life with the symbols they had been observing on the first lesson: triangles, circles, flowers, stars, a bird...
I gave them coloured cardboard, magazines, stickers and they cut off and stick all the symbols they wanted.


Durant la segona sessió els alumnes varen decorar els seus arbres de la vida amb els símbols que havíen estat observant a la primera sessió: triangles, cercles, flors, estrelles, un ocell...
Els hi vaig donar cartolines de colors, revistes, gomets i ells varen retallar i enganxar tot allò que varen considerar oportú. domingo, 10 de noviembre de 2013

JACK- O' - LANTERNS

2nd graders had fun making this Jack-O'-Lanterns to decorate our classrooms. The idea was to provide a Halloween atmosphere with Jack-O'-Lanterns made by themselves and then ask them to role-play Trick or Treat children tradition.

Els alumnes i les alumnes de 2n s'ho han passat en gran decorant carabasses de Halloween, és a dir, Jack-O'-Lanterns, així és com s'anomenen aquestes carabasses tan significatives d'aquesta festivitat anglosaxona. La idea principal era dona un ambient de Halloween a la nostra classe i més tard dramatitzar el que els nens i nenes fan als països on es celebra Halloween: Anar a demanar carmels a les cases diguent Trick or Treat.

First, we gave them the necessary language to understand the activity:
Primer, els hi varem donar el vocabulari necessari per entendre l'activitat:

-Vocabulary related with Halloween tradition through a Power Point presentation.
-Instructions and material vocabulary: gestures and real material.
-Jack-O'-Lantern (parts of the face): an active story with visual aids.

-Vocabulari relacionat amb Halloween a través d'un Power Point de creació pròpia.
-Instruccions i vocabulari del material a utilitzar: gests i material real.
-Parts de la cara: conte actiu on l'alumnat participava amb moviments (TPR). 

 

Then, they started drawing a pumpkin, decorating it with scary eyes, nose and mouth.

Llavors, començaren a dibuixar l'esgarrifosa cara de la carabassa, decorant-la amb ulls, nas i boca.

 

They cut the pumpkin off and put it on a paper roll they made with green cardboard simulating the house yard.

Retallaren la carabassa i la subjectaren al damunt d'un rotllo de paper que varen fer amb cartolina verda simulant l'herba del jardí de la casa.Jack-O'-Lanterns were ready and we decorated the room with them. So, Justin, the language assistant, went out and dressed up with a Halloween costume. At first children were scared but then they laughed with him.

Les Jack-O'-Lanterns ja estaven preparades per decorar la classe amb elles. Així que, en Justin, l'auxiliar de conversa, es va anar a disfressar. Al principi els nens i nenes es varen espantar  ja que no l'esperaven però finalment tots varem riure!
The last part of the activity was the most interesting for all the students. Justin brought some sweets for them!!
Children simulated the TRICK OR TREAT tradition of asking for sweets to the neighbourhood. They were standing in a line and said TRICK OR TREAT! to get their sweets, and we said thank you saying HAPPY HALLOWEEN!!!

La darrera part de l'activitat va ser la més interessant per tot l'alumnat. En Justin havia portat caramels per ells!
Els nens i nenes dramatitzaren la tradició d'anar a les cases dels veïns demanant caramels tot dient: TRICK OR TREAT. Tots varen fer una fila i quan era el seu torn deien: TRICK OR TREAT! per aconseguir els seus caramels i per donar les gràcies diguerem HAPPY HALLOWEEN!