sábado, 26 de octubre de 2013

FUN WITH MONDRIAN

Two of the most important aspects in Piet Mondrian's artworks are lines and primary colours that is the reason why I have chosen him to be the first artist of the year. Children consolidated their first knowledges about these concepts meeting this famous artist.

Un dels aspectes més importants en l'obra de Piet Mondrian són les línies rectes i els colors primaris, aquesta és la raó per la qual l'he triat per ser el primer artista de l'any. Els nens i nenes consolidaren els seus primers coneixements sobre aquests conceptes coneguent a aquest famós artista.


As a warm up I did a brief introduction of the artist with a Power Point presentation. Children could see a Mondrian's photo and speak about what could they see in his paintings: straight lines, rectangles, squares, red, yellow, blue...

Com a activitat prèvia els hi vaig fer una petita introducció de l'artista amb una presentació Power Point amb el llenguatge adaptat al seu nivell. Els alumnes varen poder veure una foto de l'artista i parlaren del que es veia a les seves obres: línies rectes, rectangles, quadrats, vermell, groc, blau...

 Materials they needed:                                                         Materials necessaris:
-A3 white paper                                                                  -paper blanc A3
-Black cardboard (lines)                                                      -cartolina negra (línies)
-ruler                                                                                   -regla
-pencil                                                                                 -llapis
-red, blue and yellow cardboard                                          -cartolina vermella, blava i groga.
-scissors                                                                              -tissores
-glue                                                                                    -barra de pega

   

1. Draw black straight lines with a pencil and a ruler.   2.  Cut out the lines with scissors
1. Dibuixar línies rectes en negre amb llapis i regla.        2. Retallar les línies amb les tissores.


  

3. Think up a lines composition.                                    4. Stick the lines on the paper.
3. Inventar una composició amb les línies.                        4. Enganxar les línies al paper.  
   

5. Cut out rectangles and squares and stick them on some areas creating contrast (measuring with a ruler or using other strategies).
5. Retallar rectangles i quadrats i enganxar-los en algunes zones creant contrast (mesurar amb un regla o emprant altres estratègies).
* First graders used plasticine to fill in areas on their productions.
*Els alumnes de primer empraren plastilina per omplir els espais de la seva producció.No hay comentarios:

Publicar un comentario