domingo, 10 de noviembre de 2013

JACK- O' - LANTERNS

2nd graders had fun making this Jack-O'-Lanterns to decorate our classrooms. The idea was to provide a Halloween atmosphere with Jack-O'-Lanterns made by themselves and then ask them to role-play Trick or Treat children tradition.

Els alumnes i les alumnes de 2n s'ho han passat en gran decorant carabasses de Halloween, és a dir, Jack-O'-Lanterns, així és com s'anomenen aquestes carabasses tan significatives d'aquesta festivitat anglosaxona. La idea principal era dona un ambient de Halloween a la nostra classe i més tard dramatitzar el que els nens i nenes fan als països on es celebra Halloween: Anar a demanar carmels a les cases diguent Trick or Treat.

First, we gave them the necessary language to understand the activity:
Primer, els hi varem donar el vocabulari necessari per entendre l'activitat:

-Vocabulary related with Halloween tradition through a Power Point presentation.
-Instructions and material vocabulary: gestures and real material.
-Jack-O'-Lantern (parts of the face): an active story with visual aids.

-Vocabulari relacionat amb Halloween a través d'un Power Point de creació pròpia.
-Instruccions i vocabulari del material a utilitzar: gests i material real.
-Parts de la cara: conte actiu on l'alumnat participava amb moviments (TPR). 

 

Then, they started drawing a pumpkin, decorating it with scary eyes, nose and mouth.

Llavors, començaren a dibuixar l'esgarrifosa cara de la carabassa, decorant-la amb ulls, nas i boca.

 

They cut the pumpkin off and put it on a paper roll they made with green cardboard simulating the house yard.

Retallaren la carabassa i la subjectaren al damunt d'un rotllo de paper que varen fer amb cartolina verda simulant l'herba del jardí de la casa.Jack-O'-Lanterns were ready and we decorated the room with them. So, Justin, the language assistant, went out and dressed up with a Halloween costume. At first children were scared but then they laughed with him.

Les Jack-O'-Lanterns ja estaven preparades per decorar la classe amb elles. Així que, en Justin, l'auxiliar de conversa, es va anar a disfressar. Al principi els nens i nenes es varen espantar  ja que no l'esperaven però finalment tots varem riure!
The last part of the activity was the most interesting for all the students. Justin brought some sweets for them!!
Children simulated the TRICK OR TREAT tradition of asking for sweets to the neighbourhood. They were standing in a line and said TRICK OR TREAT! to get their sweets, and we said thank you saying HAPPY HALLOWEEN!!!

La darrera part de l'activitat va ser la més interessant per tot l'alumnat. En Justin havia portat caramels per ells!
Els nens i nenes dramatitzaren la tradició d'anar a les cases dels veïns demanant caramels tot dient: TRICK OR TREAT. Tots varen fer una fila i quan era el seu torn deien: TRICK OR TREAT! per aconseguir els seus caramels i per donar les gràcies diguerem HAPPY HALLOWEEN!

No hay comentarios:

Publicar un comentario