domingo, 17 de noviembre de 2013

KLIMT'S TREE OF LIFE

This week 1st graders have finished their Trees of Life. They have been observing all the different symbols that Gustav Klimt painted in his tree.
I divided the painting in 4 parts and children said all that they could see: 


GREEN TRIANGLES, CIRCLES, EYES, A BROWN BIRD, STARS, FLOWERS...

After the observation of the 4 parts we joined them and they realized that it was a beautiful and special tree: The Tree of Life by Gustav Klimt.


 Aquesta setmana els alumnes de 1r han acabat els seus Arbres de la vida. Han estat observant els diferents símbols que en Gustav Klimt va pintar al seu arbre.
Vaig dividir el quadre en 4 parts i les varem anar observant per separat. Els nens i nenes anaven dient tot el que veien:

TRIANGLES VERDS, CERCLES, ULLS, UN OCELL, ESTRELLES, FLORS...

Després d'estar una estona observant varem juntar les quatre parts i va aprèixer un arbre molt peculiar a la vegada que preciós: L'arbre de la vida d'en Gustav Klimt.
Children looked at the curvy branches that formed spirals. So we played drawing spiral branches in the air.


Els nens i nenes es varen adonar que les branques eren corbes i que formaven unes formes com caragols anomenades espirals. Així que ens varem divertir dibuixant espirals grans, petites i mitjanes a l'aire.
 


 
Then, they started the project drawing the tree with soft wax crayons on an A3 yellow cardboard paper. First they drew a line for the ground, second they drew the trunk and third the curvy branches with the spirals at the end.

 Després, varen començar el projecte dibuixant l'arbre amb ceres toves damunt un A3 de cartolina groga. Primer dibuixaren una línia horitzontal per fer el terra, segon el tronc i tercer les branques corbes amb les espirals al final. At the end of the first lesson they coloured the tree mixing brown, red, yellow and orange. These four colours are the ones they decided to use in order to imitate the artist's original painting.

Al final de la sessió varen pintar els arbres mesclant marró, vermell, groc i taronja. Aquests colors són els que ells i elles decidiren usar per imitar l'obra oroginal de l'artista.

During the second lesson children decorated their Trees of Life with the symbols they had been observing on the first lesson: triangles, circles, flowers, stars, a bird...
I gave them coloured cardboard, magazines, stickers and they cut off and stick all the symbols they wanted.


Durant la segona sessió els alumnes varen decorar els seus arbres de la vida amb els símbols que havíen estat observant a la primera sessió: triangles, cercles, flors, estrelles, un ocell...
Els hi vaig donar cartolines de colors, revistes, gomets i ells varen retallar i enganxar tot allò que varen considerar oportú. No hay comentarios:

Publicar un comentario