sábado, 22 de febrero de 2014

PICASSO AND ME. PART II

After Christmas holiday we continued the project based on portraits. But this time introducing a new artist: Pablo Picasso.

Children met Picasso with a PPT that we adapted: PICASSO'S PPTThen in big group we made an observation of different cubist portraits. I focused on the importance of the different directions of both sides of the face, one part looks at the front and the other is the face profile.

Després del Nadal continuarem amb el projecte basat en els retrats. Però aquest cop introduint un nou artista: en Pablo Picasso.

L'alumnat va conèixer l'artista a través un PPT :  PICASSO'S PPT

Després en gran grup varem observar diferents retrats cubistes. Els vaig fer fixar-se en la importància que en Picasso li donava a les diferents direccions de la cara, una part mira al front i l'altra està de perfil.

 
Then, we compared real and cubism portraits: colours, shapes...  

This time 1st graders were going to do their portraits inspired by Picasso. First they drew their parts of the face in small pieces of coloured paper. The activity was a kind of Picture Dictation. I gave them some instructions like: Draw a big eye, draw a small ear...

Més tard, compararem retrats reals i cubistes: els colors, les formes...

Aquesta vegada l'alumnat de 1r anaven a fer els seus propis retrats inspirats per en Picasso. Primer, pintaren parts de la cara en petits retalls de cartolina de colors. Aquesta activitat va ser un dictat pictòric. Jo els hi donava instruccions com: Dibuixa un gran ull, dibuixa una orella petita...


 Then, pupils use wax crayons to colour a template of a face that I drew previously.

Seguidament, els alumnes acoloriren amb ceres toves una plantilla que jo havia preparat on la meitat de la cara mira al fron i l'altra de perfil.


Finally, children stick their parts of their face with glue. 

Here are their final productions!
 

Finalment, els nens i les nenes varen enganxar les parts de la cara amb pega.

I aquí teniu el resultat final!


No hay comentarios:

Publicar un comentario