sábado, 22 de febrero de 2014

PICASSO AND ME. PART I

Some weeks before Christmas 1st graders worked on realistic self-portraits. First of all they were introduced on the concept of portrait giving similarities with photos.

I showed them some famous people and artists photos and we compared them with portraits.


Unes setmanes abans de Nadal els alumnes de 1r treballaren en els seus autorretrats. Primer de tot es va introduir el concepte de retrat portant alguns exemples i comparant-los amb fotografies.

Els hi vaig mostrar alguns retrats de personatges populars i de pintors coneguts perquè els poguessin comparar amb fotografies.
With this window we observed each part of the face and children said what they could see.

Amb aquesta finestra varem anar observant poc a poc les diferents parts de la cara.

I brought some mirrors to the class for them to look at their faces. I think that this activity is very important for them to be conscious of how do they look like.
After the introduction of portrait concept they started drawing themselves. Two essential things that I was sure about the development of drawing their faces were symmetry and realism. So, I decided to give them very clear instruction during the process. 

Els nens i nenes es varen estar mirant en diferents miralls prestant atenció a les formes de les seves cares. Considero que aquesta activitat és prou important ja que han de ser conscients de com són per desenvolupar l'autoconcepte. 
Hi ha dos continguts els quals estava ben segura que volia que es treballessin durant aquesta activitat: la simetria i el realisme. Així doncs, vaig decidir donar instruccions molt clares mentres dibuixaven les seves cares.


http://artsmudge.com/2012/05/how-to-draw-proportional-self-portraits-with-kids/

 I found these instructions in a blog and I adapted the language for my pupils' level:

1. Place your hand on the paper.

2. Draw 2 dots.

3. Connect with a face (square, oval, round).

4. Draw an horizontal and a vertical dotted line.

5. Draw eyes, eyebrows and eyelashes on top of the dotted line.

6. Draw the nose in the middle of the eyes under the dotted line.

7. Draw the mouth under your nose.

8. The ears start at the eyebrow and end at the nose.

9. Draw the hair.

10. Trace the portrait with a black crayon.

11. Colour with crayons.

Les instruccions que es mostren dalt estan adaptades a partir d'unes altres que vaig trobar en el blog: http://artsmudge.com/2012/05/how-to-draw-proportional-self-portraits-with-kids/


Helped by Justin, our English interaction helper, pictures and gestures children were able to undestand all our instructions and this are their awesome results:

*VERY SOON YOU COULD SEE THEIR PORTRAITS!!!

Amb l'ajuda d'en Justin, el nostre auxiliar de conversa, imatges, gestos...els alumnes varen ser capaços de comprendre les nostres instruccions i aquí teniu els seus meravellosos resultats*

MOLT AVIAT PODREU VEURE ELS SEUS AUTORRETRATS!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario